ISPARTA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin adı,merkezi ve çalışma merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: Derneğin adı “ISPARTA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ” dir. Bu ana tüzükte kısaca “dernek” olarak anılacaktır. Dernek Merkezi: Derneğin merkezi ISPARTA’dır. Şubesi yoktur.
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
Madde 2 - A- Derneğin Amacı: Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında 30. Ocak. 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” kapsamına giren mübadillerin;
  a- Kültür, sanat, folklorik değerlerini, korumak, yaşatmak,
  b- Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek,
  c- Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek,  
  d-Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek,
  e- Mübadiller ve sonraki kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.
B- Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri :
  a- Mübadele ve yakın tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar yapar. Üniversitelerin ilgili bölümleri ile uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde sözlü tarih, müzik, folklorik derleme çalışmaları yapar veya yaptırır.
  b- Mübadillerin geride bıraktıkları kültür varlıklarının, tarihi eserlerin envanterini yaparak, bunların korunması, onarım ve bakımının sağlanması için her iki ulusun ve uluslararası kültür ve diğer kurumların duyarlı olmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Bu konuda üniversitelerin ilgili bölümleri, UNESCO, Avrupa Birliğinin ilgili birimleri, Kültür Bakanlığı ile diğer uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
  c- Mübadiller arasında sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için geziler düzenler, mübadillerin geldikleri yerleşim yerleri ile göç ettikleri yerleşim yerlerinin kardeş yerleşim yerleri olması için çaba sarf eder. Bu tür çalışmalar için yerel yönetimlerle işbirliği yapar.
  d- Türkiye , Yunanistan, Akdeniz ve Balkan ülkeleri halkları arasında dostluk, sevgi ve işbirliği duygularını geliştirecek kültür, sanat, spor ve turizm etkinlikleri düzenler. Eğitim –öğretimin ve müzelerin karşılıklı düşmanlık doğuracak öğelerden arındırılması için çalışır. Bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yasaların izni doğrultusunda işbirliği yapar.
  e- Kültürel ve tarihi değeri olan her türlü belge, evrak, fotoğraf, film, afiş, kitap, günce, giyim eşyası ve her türlü anı eşyalarının derlenmesi, arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmalar yapar ve bu değerlerin ileriki kuşaklara aktarılması için müze açar.
  f- Mübadele ve yakın tarihimizle ilgili araştırmalar, yararlı çalışmalar yapan, barış kültürünün gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşvik ödülleri verir.
  g- Derneğin uzmanlık alanına giren konularda seminer, konferans, panel, sempozyum ve kolokyumlar, yarışmalar, konserler ve festivaller düzenler, kurslar açar.
  h- Üyelerin yararlanması için kitaplık, lokaller, bakım, dinlenme evleri ve huzur evleri açar.
  i- Dernek amaçları doğrultusunda kitap, broşür, yıllık, dergi, bülten, takvim ve bunun gibi matbu belgeleri yayınlar. Kaset, CD-Rom, dokümanter film, radyo ve TV programları ve bunun gibi materyalleri hazırlar veya hazırlatır. Bu alanlarda danışmanlık hizmeti verir.
  j- Dernek amaçlarına uygun ve hizmet vermek amacıyla ihtisas komisyonları kurar, bilimsel ve kültürel danışma kurulları oluşturur.
  k-Tüm bu alanlarda benzeri yerli ve uluslararası kuruluşlarla yasaların izni doğrultusunda işbirliği yapar.
  l- Lozan Mübadilleri Vakfı ile dernek amaçları doğrultusunda iş birliği yapar. Derneğin Faaliyet alanı Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.